bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
Data Redaktor Zmiana
24.06.2009 14:01:30 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 13:56:26 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej
24.06.2009 13:54:58 Dodany nowy artykuł Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
24.06.2009 13:53:37 Dodany nowy artykuł Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego)
24.06.2009 13:51:30 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
24.06.2009 13:50:27 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
24.06.2009 13:49:17 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o oddanie w trwały zarząd
24.06.2009 13:48:19 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o przeprowadzenie rokowań o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
24.06.2009 13:47:58 Dodany nowy artykuł Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
24.06.2009 13:47:36 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
24.06.2009 13:47:11 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
24.06.2009 13:46:24 Dodany nowy artykuł Opłaty roczne z tytułu użytkowania
24.06.2009 13:45:09 Usunięto artykuł Podział nieruchomości z kategorii Pozwolenie na budowę
24.06.2009 13:45:03 Usunięto artykuł Opłaty roczne z tytułu użytkowania z kategorii Pozwolenie na budowę
24.06.2009 13:45:00 Usunięto artykuł Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy z kategorii Pozwolenie na budowę
24.06.2009 13:44:51 Dodany nowy artykuł Pozwolenie na budowę
24.06.2009 13:42:47 Dodany nowy artykuł Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy
24.06.2009 12:25:51 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 12:23:32 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 12:20:33 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 12:05:19 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
24.06.2009 12:03:00 Dodany nowy artykuł Zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
24.06.2009 12:00:42 Edytowano artykuł Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym
24.06.2009 12:00:13 Edytowano artykuł Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym
24.06.2009 12:00:04 Edytowano artykuł Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
24.06.2009 11:59:30 Edytowano artykuł Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
24.06.2009 11:58:45 Edytowano artykuł Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym
24.06.2009 11:58:31 Dodany nowy artykuł Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
24.06.2009 11:57:28 Dodany nowy artykuł Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym
24.06.2009 11:54:58 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 11:54:37 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 11:54:13 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 11:53:51 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 11:53:32 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 11:53:10 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 11:50:38 Dodany nowy artykuł Zameldowanie na pobyt stały
24.06.2009 11:50:18 Dodany nowy artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
24.06.2009 11:49:58 Dodany nowy artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
24.06.2009 11:49:01 Dodany nowy artykuł Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
24.06.2009 11:48:23 Dodany nowy artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
24.06.2009 11:46:55 Dodany nowy artykuł Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
24.06.2009 11:46:32 Dodany nowy artykuł Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu
24.06.2009 11:46:00 Dodany nowy artykuł Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
24.06.2009 11:45:31 Dodany nowy artykuł Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
24.06.2009 11:45:00 Dodany nowy artykuł Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
24.06.2009 11:44:33 Dodany nowy artykuł Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego
24.06.2009 11:44:04 Usunięto artykuł Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej z kategorii Małżeństwa, narodziny, zgony
24.06.2009 11:43:35 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 11:41:57 Dodany nowy artykuł Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
24.06.2009 11:41:13 Edytowano artykuł Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą